Bryny White Co.,Ltd. - เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไบรนี่ ไวท์ จำกัด
Bryny White Co.,Ltd.

+1 (555) 456 3890
brynywhite@hotmail.com

เกี่ยวกับเรา

 

            บริษัท ไบรนี่ ไวท์ จำกัด มีจุดเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง แบบ One Stop Service ที่เริ่มต้นตั้งแต่ การให้คำปรึกษาด้านสร้างแบรนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ คิดค้นพัฒนาสูตร สินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง จนเป็นที่ต้องการตลาด ท่านจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกจากบริษัท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

 

 

                                                                               เอกสารบริษัท